služby

Služby ktoré poskytujeme

Oceňovanie majetku a nehnuteľností

Oceňovanie a hodnotenie podnikov podľa záväzných predpisov, oceňovanie majetku pre poisťovne. Ohodnocovanie nehnuteľností v domácej cenovej úrovni v zmysle platných prepisov SR.

Euroconstruct

Výskum a prognózovanie v stavebníctve v rámci medzinárodného združenia Euroconstruct.

Výskum a vývoj

Aplikovaný ekonomický výskum a vývoj (regionálny rozvoj, výstavba, stavebníctvo, priemysel stavebných látok, bytová výstavba a bývanie, zamestnanosť, nezamestnanosť, atď.), spracovanie analytických a prognostických štúdií, monitorovanie, terénny a marketingový prieskum, riešenie problémov stavebného trhu, jeho oživenia, formovania odvetvovej, regionálnej politiky stavebníctva, medzinárodné porovnávania a pod.,

Verejné obstarávanie 

Vypracovanie ponúk pre účastníkov verejnej súťaže v procese privatizácie a likvidácie a pri obstarávaní verejných investícií. Školenia, poradenstvo a konzultácie v oblasti verejného obstarávania tovarov, služieb a verejných prác a organizovanie verejných súťaží pre obstarávateľov.

Školiaca činnosť

Registrované školenia a vzdelávacie kurzy pre verejné obstarávanie, kalkulácie a rozpočty stavebných prác.

Rozvoj bývania

Problematika rozvoja bývania po vecnej, metodickej i normatívnej stránke.

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk

Close Menu