služby

Rozvoj bývania

Rozvoj bývania

ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava sa dlhodobo zaoberá problematikou rozvoja bývania po vecnej, metodickej i normatívnej stránke. Ide napr. o oblasti informačného zabezpečenia bytovej výstavby a bývania, analýz potrieb bývania v SR a v jeho regiónoch, spracovania stredne a dlhodobých perspektív rozvoja bývania na Slovensku, medzinárodných porovnaní úrovne bývania na Slovensku a v krajinách EÚ, stimulácie obnovy a rozvoja bytového fondu v SR, rozvoja nájomného bývania, smerovania nákladových limitov pre výstavbu obecných nájomných bytov, regulácie cien nájmu za byty, analýz stavu prevodov bytov na nájomcov, atď.

Zvláštna pozornosť sa na pracovisku venuje aj oblasti prípravy a realizácie rozvojových dokumentov pre programovanie rozvoja bývania v slovenských obciach a mestách, keď sa ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava v rokoch 2003 a 2004 v rámci dvoch pilotných projektov pre vybrané mestá SR stala overovateľom uplatnenia metodickej pomôcky MVRR SR k uvedenej problematike, ktorá vyústila do vydania Metodického pokynu MVRR SR č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja. V súčasnosti ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava postupne zabezpečuje spracovanie programov rozvoja bývania na požiadanie viacerých miest a obcí na Slovensku.

Kontakt:

ÚEOS – Komercia, a.s., Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

e-adresa: ueos@ueos.sk alebo na tel. č. +421 905 658 498

 

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk

Close Menu