služby

Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

ÚEOS – Komercia, a.s. poskytuje služby v oblasti verejného obstarávania:

odborné semináre na vybrané témy – viď školenia

odborné semináre podľa požiadaviek pre organizácie

konzultačnú a poradenskú činnosť

zabezpečenie procesu obstarávania „na kľúč“

tel.č.: 02/581 00517, e-mail: frassova@ueos.sk

Všeobecné technické a obchodné podmienky stavebných prác

Investičná výstavba a stavebné práce predstavujú zložitý technický, organizačný a ekonomický systém, ktorého právna stránka upravuje vzťahy jeho aktérov (stavebníkov, dodávateľov, subdodávateľov) formou zmlúv o dielo. Zložitý systém vyžaduje zložité zmluvy, zložité zmluvy sú zdrojom mnohých nedostatkov a tieto nedostatky sú zdrojom rozdielneho chápania práv a povinností zmluvných strán. To vedie k sporom a k nevraživosti, k zdĺhavému dohadovaniu a pri jeho neúspechu k arbitrážnym konaniam a k súdnym sporom. V štátoch, kde spoločnosť nepociťuje dostatočnú právnu istotu a vynutiteľnosť práva, sa tento nedobrý stav prejavuje s väčšími ťažkosťami. Ide o logický sled udalostí : Nepresná zmluva dáva možnosť viacerých výkladov, viaceré výklady umožňujú jednostranné využívanie zmluvy a aj zneužívanie nepresnej zmluvy a môžu viesť (a často aj vedú, najmä pri verejných zákazkách) až ku korupcii.

Na prekonanie týchto ťažkostí treba zmluvy formulovať tak presne, aby im všetci účastníci museli rozumieť rovnako, ale súčasne tak jednoducho, aby im mohli porozumieť bez osobitnej námahy. Na splnení tejto protichodnej požiadavky postupne vytvára odborná verejnosť všeobecne uznávané štandardy technických a obchodných podmienok stavebných prác, ktoré sa stávajú súčasťou zmlúv. Ide o všeobecné podmienky, ktoré v zmluve (a aj v dodatkoch k zmluve) upresňujú stavebné práce ako predmet zmluvy (a to technicky, materiálovo, technologicky, kvalitatívne aj ekonomicky) a ktorým sa hovorí všeobecné technické podmienky stavebných prác a o všeobecné podmienky, ktoré v zmluve upravujú vzťahy účastníkov zmluvy a ktorým sa hovorí všeobecné obchodné podmienky stavebných prác. Vo viacerých ekonomicky vyspelých štátoch (napr. v Nemecku alebo v Rakúsku) sú štandardy všeobecných podmienok stavebných prác vydané ako štátne technické normy.

Povinným uplatnením verejného obstarávania verejných zákaziek stavebných prác sa potreba štandardného vyjadrenia všeobecných technických a obchodných podmienok stavebných prác preniesla aj do tendrových dokumentov (súťažných podkladov) stavebných prác.

Z hľadiska požiadavky presnej formulácie zmluvy vyjadrujú všeobecné technické a obchodné podmienky stavebných prác takú podrobnosť, že sú popísané nielen presne a právne relevatne, ale aj jednoznačne a zrozumiteľne, takže aj pri prípadných sporoch pripúšťajú len jednoznačný právny výklad. Sú formulované všeobecne, čo znamená, že vyhovujú najbežnejším situáciám uskutočňovania stavebných prác a pre rozhodujúcu väčšinu stavebných prác ich netreba doplňovať a upresňovať.

Z hľadiska požiadavky na jednoduchosť zostavenia zmluvy predstavujú všeobecné technické a obchodné podmienky stavebných prác základný racionalizačný prvok. Za predpokladu, že sú odbornej verejnosti všeobecne známe, verejne prístupné a garantované verejnými aj odbornými orgánmi, postačuje, ak je v zmluve len odvolávka na ich uplatnenie v danej zmluve a podpisom danej zmluvy sa pre túto zmluvu stávajú právne záväzné. To je hlavný racionalizačný prínos všeobecných podmienok : Nielenže nie je potrebné hľadať správnu formuláciu textu podmienok v zmluve, ale zmluvu ani nie je treba zaťažovať rozsiahlym textom podmienok, ale postačuje len písomné odvolanie sa na všeobecné podmienky s istotou, že ste nezabudli na niektoré podmienky a že podmienky sú formulované presne a právne relevantne.

Racionalizačný prínos sa uplatní aj vtedy, ak druh alebo spôsob uskutočnenia niektorých stavebných prác nie je všeobecne bežný a niektorú všeobecne formulovanú podmienku treba pre daný prípad doplniť alebo upraviť a upresniť. Tomu slúžia tzv. doplňujúce podmienky, kedy sa v zmluve za odvolávku na všeobecné podmienky uvedie, ktorý článok všeobecných podmienok sa upravuje alebo doplňuje novým textom. Tento nový v zmluve napísaný upravený alebo doplnený text má právnu prednosť pred textom všeobecných podmienok, na ktoré sa zmluva odvoláva. Ďalej tomu slúžia tzv. osobitné podmienky, ktoré sa vo všeobecných podmienkach vôbec nevyskytujú a ktoré sa uvedú za odvolávku na všeobecné podmienky a za upravujúci alebo doplňujúci text doplňujúcich podmienok. Osobitné podmienky majú právnu prednosť pred všeobecnými podmienkami aj doplňujúcimi podmienkami. Doplňujúcimi a osobitnými podmienkami je zabezpečená potrebná flexibilita pre nie bežné aj mimoriadne vykonávanie stavebných prác.

Systémové používanie všeobecných technických a obchodných podmienok je v Európskej únii spojené so záväzným uplatnením verejného obstarávania pri verejných zákazkách stavebných prác. Tak je tomu aj v Slovenskej republike, kde je spojené so zákonom o verejnom obstarávaní č 25/2006 Z.z. a naviac aj s vyhlásením jednotného triedenia stavebnej produkcie (podľa metodického pokynu MVRR SR č. 1/2004 o triedniku stavebných prác). Môžu sa používať pri národnom (podlimitnom) aj pri medzinárodnom (nadlimitnom) verejnom obstarávaní a pri projektoch podporovaných grantami EÚ.

Na Slovensku boli všeobecné technické a obchodné podmienky stavených prác vydané pod garanciou MVRR SR a ich vypracovaním boli v spolupráci poverené Zväz stavebných podnikateľov Slovenska a ÚEOS-Komercia, a.s.. Obsahovo a funkčne rovnaký text všeobecných obchodných podmienok sa dosiahol v dohode so súčasnou tvorbou všeobecných obchodných podmienok v ČR.

Obsahová štruktúra slovenských všeobecných technických a obchodných podmienok je obdobná ako v ekonomicky vyspelých štátoch EÚ. Najviac sa približuje nemeckému štandardu VOB.

Všeobecné technické podmienky stavebných prác (VTP) zahrňujú všeobecné technické podmienky určené pre všetky druhy stavebných prác a všeobecné technické podmienky všetkých jednotlivých druhov stavebných prác v súlade so záväzným triednikom stavebných prác podľa metodického pokynu MVRR SR (viacej ako 40 druhov stavebných prác). Všetky VTP majú rovnakú obsahovú štruktúru. V časti „0″ sú pokyny pre zostavenie popisu prác (ktoré sa neprenášajú do zmlúv a sú len upozornením na to, ako používať na popis prác popisovníky) a v nasledujúcich piatich častiach obsahujú ustanovenia o rozsahu platnosti VTP s väzbou na triednik stavených prác CENEKON, a.s., ustanovenia o stavebných materiáloch a výrobkoch, ustanovenia pre vykonanie prác a zabezpečenie ochrany okolia stavby a vecí verejného záujmu, ustanovenia o vedľajších a osobitných prácach a ustanovenia pre vyúčtovanie vykonaných prác. Pri tom uvádzajú všetky slovenské technické normy, príslušné pre daný druh stavebných prác.

Všeobecné obchodné podmienky stavebných prác (VOP) majú rovnakú obsahovú štruktúru ako obdobné podmienky platné v ČR a podobnú, trochu rozšírenú štruktúru ako podobné podmienky, uplatňované v jednotlivých štátoch EÚ (najmä ako napr. v Nemecku) v závislosti na ich právnom poriadku a ako podmienky FIDIC, používané pri styku so štátmi, ktoré nemajú túto oblasť dostatočne právne ošetrenú. VOP zahrňujú ustanovenia o povinnostiach obstarávateľov a dodávateľov, o cene diela a zmene ceny a o platobných podmienkach, o vlastníctve, zabezpečení škody, poistení a zabezpečení záväzku, obsiahle ustanovenia o stavenisku, o vykonaní diela a technologických zariadeniach, ustanovenia o bezpečnosti práce, o kontrolách a revíziách, o odovzdaní diela, o zárukách za kvalitu diela, o zmenách zmluvy a o zmluvných pokutách a nakoniec ustanovenia o odstúpení od zmluvy a o riešení sporov.

Slovenské všeobecné technické a obchodné podmienky stavebných prác (VTP a VOP – SP) sú verejne vyhlásené, sú odbornej verejnosti všeobecne známe a všeobecne prístupné. Spľňajú teda podmienky stanovené Obchodným zákonníkom.  Ako komplex pre všetky stavebné práce vrátane obchodných podmienok je možné obstarať VOP a VTP – SP v tlačenej aj elektronickej forme. V prípade záujmu iba o jednotlivé druhy stavebných prác, resp. o obchodné podmienky, tie sú k dispozícii len v tlačenej forme.

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk.

Close Menu