služby

Rozvoj bývania

Rozvoj bývania

ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava sa dlhodobo zaoberá problematikou rozvoja bývania po vecnej, metodickej i normatívnej stránke. Ide napr. o oblasti informačného zabezpečenia bytovej výstavby a bývania, analýz potrieb bývania v SR a v jeho regiónoch, spracovania stredne a dlhodobých perspektív rozvoja bývania na Slovensku, medzinárodných porovnaní úrovne bývania na Slovensku a v krajinách EÚ, stimulácie obnovy a rozvoja bytového fondu v SR, rozvoja nájomného bývania, smerovania nákladových limitov pre výstavbu obecných nájomných bytov, regulácie cien nájmu za byty, analýz stavu prevodov bytov na nájomcov, atď.

Zvláštna pozornosť sa na pracovisku venuje aj oblasti prípravy a realizácie rozvojových dokumentov pre programovanie rozvoja bývania v slovenských obciach a mestách, keď sa ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava v rokoch 2003 a 2004 v rámci dvoch pilotných projektov pre vybrané mestá SR stala overovateľom uplatnenia metodickej pomôcky MVRR SR k uvedenej problematike, ktorá vyústila do vydania Metodického pokynu MVRR SR č. 4/2006 z 19.5.2006 o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja. V súčasnosti ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava postupne zabezpečuje spracovanie programov rozvoja bývania na požiadanie viacerých miest a obcí na Slovensku.

Kontakt:

ÚEOS – Komercia, a.s., Koceľova 937/9, 821 08 Bratislava

e-adresa: ueos@ueos.sk alebo na tel. č. 02/58100531.

Informácia k obstaraniu programov rozvoja bývania obcí a miest

Zákonom č. 453/2001 Z .z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, sa rozšírila právomoc a povinnosť obcí vytvárať predpoklady pre efektívnejší rozvoj bývania svojich obyvateľov, okrem iného, aj cestou obstarania a uplatnenia tzv. „programov rozvoja bývania“.

Snahy obcí, zvlášť v oblasti zabezpečovania výstavby nových obecných nájomných bytov a príslušnej technickej vybavenosti, boli v ostatných rokoch významne podporované štátom formou poskytovania dotácií na rozvoj bývania z prostriedkov rozpočtových kapitol MVRR SR a výhodných úverov od Štátneho fondu rozvoja bývania.

V nadväznosti na ďalšie poskytovanie tejto pomoci k dátumu 1. január 2010 (podľa § 18 Výnosu MVRR SR zo 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania) vstúpia do platnosti jeho ustanovenia , týkajúce sa nutnosti zabezpečovať rozvoj bývania obce programovým prístupom, ktorý je predpokladom pre získanie príslušnej štátnej podpory.

Niektoré obce, mestá si svoje programy rozvoja bývania zabezpečovali v predstihu v predchádzajúcich obdobiach, iné o ich obstaraní uvažujú až v súčasnosti. O potrebe a možnostiach spracovania programov rozvoja bývania podrobnejšie informácie možno získať na vyššie uvedených kontaktoch.

Čo je potrebné vedieť o spracovaní programov rozvoja bývania obcí a samosprávnych krajov?

Za účelom usmernenia postupu obcí a samosprávnych krajov pri vypracúvaní programov rozvoja bývania, vydalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Metodický pokyn o programe rozvoja bývania obce a samosprávneho kraja č. 4/2006, schválený ministrom výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 19.5.2006.

Metodický pokyn, upravuje podrobnosti o obsahu a postupe spracovania, schvaľovania a aktualizácie programu rozvoja bývania obce a programu rozvoja bývania samosprávneho kraja.

Obce (primeraným spôsobom aj samosprávne kraje) zabezpečujú spracovanie programu rozvoja bývania obce na základe § 4, ods.3, písm. j) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vlastné spracovanie programu rozvoja bývania obce a programu rozvoja bývania samosprávneho kraja predstavuje tri etapy:

prípravu analytickej časti, ktorá obsahuje zhodnotenie súčasného stavu v oblasti bývania, bilancovanie potrieb rozvoja bývania a analýzu podmienok a možností pre rozvoj bývania,

návrh programu rozvoja bývania a jeho prerokovanie,

dopracovanie návrhu programu rozvoja bývania na základe výsledkov jeho prerokovania a schválenie programu rozvoja bývania.

Obsahovo program rozvoja bývania spravidla pozostáva z dvoch častí – analytickej (zameriavajúcej sa na analýzu súčasnej úrovne bývania, demografický vývoj a prognózu tohto vývoja, ekonomické podmienky rozvoja bývania, bilancovanie potrieb rozvoja bývania a zhodnotenie možností územia pre rozvojové zámery) a programovej časti (zameriavajúcej sa na rámcové ciele rozvoja bývania na obdobie 10 rokov a formuláciu vlastného programu rozvoja bývania na 5 rokov).

V prípade záujmu o spracovanie programu rozvoja bývania Vašej obce, Vášho mesta alebo Vášho samosprávneho kraja nás môžete kontaktovať prostredníctvom nasledovných kontaktov.

Ružová dolina 27
824 69 Bratislava
Slovenská republika

+421 2 581005 10

ueos@ueos.sk.

Close Menu