služby

Euroconstruct

Euroconstruct

EUROCONSTRUCT je združenie, ktoré bolo založené v roku 1975 niekoľkými výskumnými organizáciami ako študijná skupina pre výskum a prognózovanie v stavebníctve.

V súčasnosti tvoria združenie zástupcovia z 19 štátov Európy:

Nemecko, Spojené kráľovstvo, Taliansko, Francúzsko, Španielsko (tzv. veľká 5-ka),

Holandsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Írsko, Portugalsko, Belgicko (tzv. ostatné menšie štáty), Nórsko, Dánsko, Fínsko, Švédsko (škandinávske štáty),

Poľsko, Česko, Maďarsko, Slovensko (stredo-východná Európa).

Z každej krajiny môže byť v združení len jeden zástupca.

Za Slovensko je členom združenia ÚEOS – Komercia, a.s., Bratislava.

Združenie organizuje dvakrát ročne (v júni a koncom novembra, resp. začiatkom decembra) odborné konferencie, vždy v inej členskej krajine. Na konferenciách sú prednášané poznatky

a údaje o vývoji stavebného trhu v Európe a predpoklad jeho vývoja na nasledujúce tri roky.

Informácie o budúcej konferencii sú uvedené na oficiálnej web stránke združenia: Euroconstruct – Next Event.

Informácie o aktuálnej konferencii (prihláška, program, kontakt) sú uvedené na oficiálnej web stránke združenia: Euroconstruct – Conference.

Informácie o predchádzajúcich konferenciách sú uvedené na oficiálnej web stránke združenia Euroconstruct: Last Events.

Konferencie sú určené pre výrobcov stavebných materiálov, výrobkov a zariadení; stavebné podniky; developerov a realitné spoločností; banky a finančné spoločnosti pôsobiace v oblasti nehnuteľností a stavebníctva; dodávateľov pre stavebníctvo (mechanizmy, stroje, nástroje); zástupcov verejných organizácií.

V zborníku z konferencie (Summary Report, cena za tento zborník je v účastníckom poplatku) sú uvedené údaje za 19 členských štátov o dosiahnutej produkcii stavebníctva a jeho predpokladaný vývoj v nasledujúcich rokoch s komentárom a tiež príspevky prednášajúcich podľa uvedeného programu. V samostatnom zborníku (Country Report, predávaný oddelene) sú príspevky za jednotlivé štáty, v ktorých je uvedená aj makroekonomická situácia, údaje o stavebníctve, jeho prognóze a to v textovej i tabuľkovej forme. Obidve správy je možné za úplatu získať v ÚEOS – Komercia, a.s. (tel. 2/58100524, e-mail: lenko @ueos.sk).

Pri príležitosti konania konferencie sa uskutočňuje tiež Internal Meeting, porada zástupcov všetkých členských organizácií združenia, na ktorej sa vyhodnocuje aktuálna konferencia, rozhoduje sa o miestach konania ďalších konferencií, prijímajú sa rozhodnutia odborných skupín (Statistical group a Marketing group), ktoré riešia metodické a obchodné záležitosti a tiež sa rozhoduje o prijímaní nových členov.

Koceľova 937/9
821 08 Bratislava
Slovenská republika

+421 905 658 498

ueos@ueos.sk.

Close Menu