Riešenie úloh vedy a techniky, resp. projektov zameraných na vybrané oblasti hospodárstva SR (regionálny rozvoj, stavebníctvo a výstavbu, bytovú politiku a bývanie, zamestnanosť, atď.),

Marketingový prieskum pre vybrané oblasti hospodárstva SR,

Prípravu rôznych legislatívnych noriem,

Spracovanie analytických a prognostických štúdií,

Spracovanie programov rozvoja bývania miest a obcí,

Vytváranie účelových informačných systémov o stavebníctve, bytovej výstavbe a bývaní, regionálnom rozvoji, makroekonomickom vývoji SR, atď., vrátane poskytovania štatistických podkladov a ukazovateľov,

Oceňovanie a hodnotenie majetku podnikov

Oceňovanie nehnuteľností a stavebných prác,

Konzultačnú, poradenskú a školiacu činnosť vo verejnom obstarávaní a výkon obstarávateľských činností,

Spracovanie všeobecných obchodných a technických podmienok stavebných prác,

Vypracovanie kontrolných rozpočtov stavebných prác, expertíznu činnosť,

Obchodno-servisnú činnosť v oblasti výpočtovej, kancelárskej a klimatizačnej techniky.